پروانه unlicense

این پروانه یک پروانه است که هر گونه استفاده ای را برای هر کسی مجاز می کند. هر کسی می تواند از داده ای که با این پروانه ارائه شده استفاده کرده، آن را تغییر داده، آن را نشر دهد و حتی از آن برای تولید داده های انحصاری استفاده کند یا ارجاعی هم به تولید کننده داده ندهد.

این پروانه معادل اعلان مالکیت عمومی یا public domain و هم چنین پروانه cc0 می باشد.

لغت این پروانه یک پیام ضد کپی رایت دارد. هم چنین وبسایت این پروانه محتوای خوبی در این رابطه دارد و اهداف این پروانه را در آن توضیح داده اند و منابعی برای مطالعه بیشتر یا پیدا کردن نرم افزار هایی با این پروانه در آن قرار داده شده است.

وبسایت این پروانه

سایر پروانه های داده های عمومی