پروانه کریتیو کامانز صفر

این پروانه یک پروانه است که هر گونه استفاده ای را برای هر کسی مجاز می کند. هر کسی می تواند از داده ای که با این پروانه ارائه شده استفاده کرده، آن را تغییر داده، آن را نشر دهد و حتی از آن برای تولید داده های انحصاری استفاده کند یا ارجاعی هم به تولید کننده داده ندهد.

این پروانه معادل اعلان مالکیت عمومی یا public domain و هم چنین پروانه unlicense می باشد.

این پروانه در وبسایت کریتیو کامانز

سایر پروانه های داده های عمومی