دولت و داده های عمومی

این مقاله پیش‌نویس است و محتوای آن کامل نیست.

دولت باید تمام داده هایش را عمومی کند.