کتاب خانه داده های عمومی

وضعیت: در حال توسعه

کتاب‌خانه داده های عمومی یک پایگاه اینترنتی است که کتاب هایی را که داده عمومی هستند و هر کسی می تواند بدون هزینه آن ها را بخواند را فهرست کند.