در این جا با مقدمات داده های عمومی آشنا می شوید. برای تجربه بهتر از کامپیوتر استفاده کنید یا گوشی را در حالت افقی بگیرید. با کمک اسپیس یا لمس صفحه می توانید به جلو بروید و با بازگشت مرورگر می توانید به مرحله قبل برگردید.