ارجاع، یک تیغ دو لبه

این مقاله پیش‌نویس است و محتوای آن کامل نیست.