پروانه عام گنو GPL

این پروانه یک پروانه کپی لفت است که برای نرم افزار ها استفاده می شود. این پروانه به شما اجازه می دهد که هر استفاده ای از این داده ببرید، و آن را آزادانه کپی کنید اما هر گونه تغییر در این نرم افزار، یا نرم افزاری که از آن به عنوان کتابخانه استفاده می کند و به این نرم افزار لینک شده است باید تحت همین پروانه منتشر شود. این پروانه یکی از نخستین پروانه های کپی لفت است. اگر می خواهید یک کتاب خانه را به صورت عمومی منتشر کنید اما نخواهید که اثر کپی لفت روی استفاده کنندگان از این کتاب خانه تاثیر بگذارد، می توانید از پروانه ضعیف تر LGPL استفاده کنید. اگر می خواهید از برنامه شما نتوان در سرویس های شبکه انحصاری استفاده کرد، از AGPL استفاده کنید.

سایر پروانه های داده های عمومی